Crna kronikapresuda u splitu

Zamjeniku ravnatelja policije ispod cijene prodao vilu i sada ide u zatvor: osuđen 60-godišnjak koji je poslovnog partnera iz pakosti oštetio za milijunski iznos; Zanimljivo je i kome ostaje šesterokatnica

Piše Marko Didić
Šesterokatna vila, čija je tržišna cijena prema procjeni sudskog vještaka bila minimalno 500.000 eura, neposrednom pogodbom za 200.000 eura prodana je Josipu Čeliću, bivšem načelniku Policijske uprave karlovačke, trenutačno na funkciji zamjenika glavnog ravnatelja policije

Nakon jedanaest mjeseci suđenja na Županijskom sudu u Splitu, u ponedjeljak je donesena presuda 60-godišnjem Borisu Kali sa Žirja zbog kaznenog djela zloporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju na štetu trgovačkog društva "Flava Linea", koje je oštećeno za 300 tisuća eura.

Presudom je okrivljenik Boris Kale proglašen krivim te mu je izrečena djelomična uvjetna osuda, na način da će se dio kazne, u trajanju od šest mjeseci, izvršiti, dok preostali dio kazne zatvora, u trajanju od jedne godine i šest mjeseci, neće biti izvršen, tj. okrivljenik neće morati odslužiti taj dio ako u roku provjeravanja od tri godine po pravomoćnosti presude ne počini novo kazneno djelo. Sud je okrivljenika Borisa Kalu obvezao i na plaćanje troškova postupka u iznosu od 15.000 kuna.

Kako je zamjenik ravnatelja policije luksuznu vilu u Lokvi Rogoznici, procijenjenu na 709 tisuća eura, uspio kupiti za - 18 tisuća eura? Na sudu progovorio bivši direktor oštećenog poduzeća

Je li moguće da je ovu vilu platio samo 18 tisuća eura?! Policijski načelnik konačno objasnio kako je kupio luksuznu šesterokatnicu u Lokvi Rogoznici

Četiri puta manje od kupovne cijene

Riječ je o suđenju o kojem smo više puta izvještavali, a u kojem se optužnicom županijskog državnog odvjetnika u Splitu okrivljenika Borisa Kalu teretilo da je, samo kako bi napakostio svom poslovnom partneru, Austrijancu Josefu Sternu (79), dana 6. srpnja 2007. kuću u Lokvi Rogoznici – koja je bila vlasništvo trgovačkog društva "Flava Linea", a čija je tržišna cijena prema procjeni stalnog sudskog vještaka bila minimalno 500.000 eura – neposrednom pogodbom za 200.000 eura prodao Josipu Čeliću, inače bivšem načelniku Policijske uprave karlovačke, trenutačno na funkciji zamjenika glavnog ravnatelja policije. Time je Kale oštetio imovinu društva "Flava Linea".

Zanimljivo je kako je okrivljenik Boris Kale, zastupajući to društvo kao direktor, istu kuću 18. rujna 2001. kupio za čak 800.000 eura. U međuvremenu je na razlici cijene oštećena "Flava Linea" likvidirana i brisana iz registra trgovačkih društava kod Trgovačkog suda u Splitu.

Ovakvom presudom Županijski sud u Splitu je prihvatio većinu prijedloga zastupnika optužbe zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Splitu Nikše Wagnera, ali nije prihvatio njegov prijedlog da se okrivljenika Borisa Kalu dodatno obveže da u roku od jedne godine po pravomoćnosti presude nadoknadi štetu likvidacijskoj masi zakinutog trgovačkog društva, i to pod prijetnjom opoziva uvjetnog dijela izrečene kazne.

Nije prihvatio ni imovinskopravni zahtjev Josefa Sterna koji je, kao većinski osnivač društva "Flava Linea" podnio kaznenu prijavu protiv Borisa Kale, po kojoj je pokrenut ovaj kazneni postupak, nego ga je uputio da svoj odštetni zahtjev potražuje u posebnoj parnici. Josefa Sterna kao oštećenika sud je izbacio iz činjeničnog opisa presude.

Brkanje vlasništva

Obrazlažući presudu, sudac Vladimir Živaljić je objasnio zbog čega nije prihvaćen imovinskopravni zahtjev Josefa Sterna i prijedlog zastupnika optužbe da se okrivljeniku, pod prijetnjom opoziva uvjetnog dijela kazne zatvora, nametne dodatna obveza naknade štete. Po njemu, Josef Stern ne može imati svojstvo oštećenika, bez obzira što je bio osnivač društva "Flava Linea", nego to svojstvo može imati samo likvidator imovine društva. Budući da takva osoba trenutačno ne postoji, jer je Trgovački sud u Splitu nije imenovao, nije bilo ovlaštenog podnositelja zahtjeva za naknadu štete o kojem bi se moglo odlučiti kao o sporednom pitanju u kaznenom postupku.

Ukazao je i na činjenicu da je i Boris Kale jedan od osnivača društva "Flava Linea" pa bi točno utvrđivanje visine odštetnog zahtjeva dovelo do odugovlačenja kaznenog postupka, zbog čega je neophodno pitanje naknade štete riješiti u posebnom postupku pred parničnim sudom.

Objavi presude nije pristupio Josef Stern, koji je dosad uredno pratio suđenje. Nije za očekivati da će on biti do kraja zadovoljan ovakvom presudom, iako je ovo prva presuda koja daje njemu za pravo jer je već ranije izgubio parnične postupke koje je pokrenuo protiv kupca kuće, Josipa Čelića, smatrajući da sporna kuća pripada njemu u vlasništvo. Nije rijedak slučaj da osnivači trgovačkih društava pogrešno smatraju kako je imovina trgovačkog društva ujedno i njihova privatna imovina i ne shvaćaju da ono što unesu u imovinu trgovačkog društva postaje vlasništvo društva i da tu imovinu ne mogu tek tako tražiti natrag.

Kuća ostaje Čeliću

Prema svemu sudeći, kuća u Lokvi Rogoznici ostaje Josipu Čeliću, jednom od najbogatijih hrvatskih policajaca, a Josefu Sternu preostaje neizvjesna pravna borba da se od Borisa Kale naplati barem za dio štete za koju tvrdi da ju je pretrpio unoseći tu kuću u imovinu društva "Flava Linea" i poklanjajući povjerenje Kali.

A osuđeniku Borisu Kali preostaje nadati se da će Vrhovni sud Republike Hrvatske, po žalbi njegovih branitelja, njega osloboditi ili ukinuti ovu presudu i vratiti na ponovno suđenje. Naravno, sve to ako presuda postane pravomoćna jer je rok za žalbu petnaest dana od dana kada stranke u postupku prime pisani otpravak presude, te će konačnu riječ u ovom predmetu dati Vrhovni sud Republike Hrvatske.

 

#LOKVA ROGOZNICA# VILA# BORIS KALE# JOSIP ČELIć