StoryEditorOCM
HrvatskaŠTO NAS ČEKA

Što bi programi kandidata na izborima trebali sadržavati? Stručnjakinja za javnu upravu navela je niz pitanja na koja birači trebaju konkretan odgovor

11. veljače 2021. - 19:37

“Političke su stranke očekivano pažnju usmjerile imenima svojih kandidata za gradonačelnike, a ne ključnim temama za koje će se njihovi kandidati zalagati u odnosu na značaj i ulogu gradova u obavljanju svega onoga što trebaju pružiti svim svojim građanima, a ne samo biračima”, kaže dr.sc. Dubravka Jurlina Alibegović, znanstvena savjetnica u Ekonomskom institutu, Zagreb.

U susret lokalnim izborima, stručnjakinja za javnu upravu pozabavila se pitanjem (ne) limitira li ograničena porezna autonomija gradove u obavljanju lokalnih poslova. Kaže kako u političkoj žiži predstavljanja budućih gradonačelnika nema njihovih osvrta, niti pozitivnih, niti negativnih stavova o promjenama u poreznom sustavu i njihovom utjecaju na promjenu financijskog položaja gradova i mogućnosti financiranja tekućih poslova i projekata koji su nužni za poticanje razvoja u lokalnim zajednicama. A baš to je bitno.

Dubravka Jurlina Alibegović razmotrila je što bi programi kandidata za gradonačelnike trebali sadržavati. Primjećuje kako je zaokupljenost izborima pridonijela gubitku interesa o posljedicama koje će promjena u sustavu poreza na dohodak, kao najvažnijeg prihoda u gradskim proračunima, imati na ostvarenje budućih prihoda.

- Vjerujem da birači prije svibanjskih izbora čekaju od kandidata za gradonačelnike odgovor na pitanje o budućim prihodima u gradskim proračunima. Sigurna sam da sve porezne obveznike u gradovima zanima hoće li u sljedećem četverogodišnjem razdoblju budući gradonačelnici mijenjati postojeću razinu porezne opterećenosti gradskim porezima u lokalnoj sredini;
hoće li se zalagati za snižavanje, povećavanje postojeće stope prireza porezu na dohodak ili njezino uvođenje ili ukidanje i koji su tome razlozi; ukidati ili uvoditi neki od gradskih poreza (porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina) s obrazloženjem razloga za takvo postupanje; ukidati ili uvoditi neke neporezne oblike financiranja (različite naknade) i objasniti razloge za to – ističe znanstvenica.

Financijska pozicija

Naglašava nadalje kako birači trebaju konkretan odgovor u kakvoj je financijskoj poziciji njihov grad, s koliko raspoloživih sredstava mogu računati za financiranje i sufinanciranje ključnih projekata koji će pridonijeti poboljšanju životnih uvjeta u gradu i uvjeta za razvoj poduzetničkih inicijativa kako bi dali svoj glas odgovarajućem kandidatu za gradonačelnika.

- Hoće li se pripremati novi plan razvoja, na koji se način planira njegova izrada i tko će ga koordinirati? Kakva je perspektiva i koja su ograničenja korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova za financiranje strateških projekata u gradu? Ima li grad raspoloživa financijska sredstva za sufinanciranje tih projekata?

Koji su prijedlozi za jačanje suradnje s drugim gradovima, općinama i županijama u poticanju ključnih programa i aktivnosti za zajedničko pružanje usluga zbrinjavanja komunalnog otpada, prometne povezanosti i prijevoza učenika, suradnje s privatnim sektorom u digitalizaciji javnih usluga, provedbi „zelenih“ projekata i slično - niže pitanja na koje bi kandidati za gradonačelnika trebali odgovoriti.

Ima tih pitanja još. Naprimjer, kakvi su prijedlozi jačanja dijaloga sa središnjom razinom vlasti, a posebno planiraju li se aktivnosti u smjeru budućeg uključivanja u globalno partnerstvo kojim se promovira koncept „open government“ i zajednički rad građana i civilnog društva s ciljem kreiranja transparentnije, uključive i participativne vlade.

- Jedan od ključnih odgovora odnosi se na pitanje postoji li i zašto potreba za zaduživanjem grada odnosno, u slučaju postojanja zajma za financiranje izgradnje velikih gradskih projekata, birači koji će na izravnim izborima birati gradonačelnika trebaju od kandidata saznati stanje duga, potrebnom vremenu da se otplati i o mogućim promjenama uvjeta vraćanja zajma (prijevremena otplata) – ističe Dubravka Jurlina Alibegović.

Lokalna autonomija

No, pravo je pitanje, kaže, koliko će obećanja kandidata na lokalnim izborima biti utemeljena ili će biti, kao i često do sada, rezultat političke „kupovine“ glasova bez stvarnih mogućnosti za njihovo ostvarenje.

- Jedan od mogućih odgovora skriva se i u, stručno rečeno, postojećoj lokalnoj autonomiji gradova. Riječ je o višedimenzionalnom fenomenu koji u sebi sadržava elemente pravnog položaja gradova u državi, mogućnosti koje imaju gradovi za samostalno organiziranje kao jedinice lokalne samouprave, njihove mogućnosti odlučivanja koje će javne usluge pružati i načine njihovog pružanja, financijske resurse kojima samostalno raspolažu, stupanj neovisnosti od kontrole i utjecaja koji obavlja državna razina vlasti, te njihove mogućnosti utjecaja na odluke koje donosi državna razina vlasti – pojašnjava Dubravka Jurlina Alibegović dodajući kako kandidati na sljedećim lokalnim izborima o svemu tome trebaju imati konkretne stavove i prijedloge za potrebne promjene.

Govoreći o poreznoj autonomiji, odnosno o tome koliko su hrvatski gradovi samostalni u ostvarivanju poreznih prihoda kao najvažnijeg prihoda u njihovim proračunima i propisivanju lokalnih poreza, naša sugovornica navodi kako gradovi od poreznih prihoda ostvaruju 61,9 posto proračunskih prihoda, a ponajviše ovise o prihodima od poreza i prireza na dohodak koji čine 53,5 posto ukupnih proračunskih prihoda (2019.).

- Promjene u Zakonu o porezu na dohodak (snižavanje poreznih stopa s 24 na 20 posto odnosno s 36 na 30 posto) utjecat će na prihode gradskih proračuna. U donošenju odluka o promjenama u porezu na dohodak nisu sudjelovala gradska vijeća, nego Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske makar su promjene dovele do određenih pozitivnih učinaka za gradove (povećanje udjela u sudjelovanju gradova sa 60 posto na 74 posto u prihodu od poreza na dohodak) – obrazlaže.

Nadalje navodi kako će se zbog snižavanja poreznih stopa u gradskim proračunima prikupiti očekivano manje prihoda pa su u državnom proračunu planirane izravne kompenzacijske mjere gradovima, općinama i županijama u iznosu malo više od 2 milijarde kuna.

U državnom su proračunu na novi način planirana sredstva fiskalnog izravnanja unutar rashoda resornih ministarstava kao dodatna sredstva izravnanja za decentralizirane funkcije obrazovanja (1,1 milijarda kuna), zdravstva (333,3 milijuna kuna), socijalne zaštite (213,2 milijuna kuna) i javnog vatrogastva (283,5 milijuna kuna). Raspodjela sredstva fiskalnog izravnanja utvrđena je posebnom Odlukom o udjelu i iznosu sredstava fiskalnog izravnanja za pojedinu općinu, grad i županiju u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja za 2021. godinu.

Također pojašnjava kako gradovi stječu prihode od lokalnih poreza – prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina. Osim poreza na korištenje javnih površina, odluke o svim drugim lokalnim porezima (porezne stope) donosi gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika do maksimalne koja je propisana Zakonom o lokalnim porezima.

Stope prireza

- Treba naglasiti da svi gradovi nisu uveli porez na korištenje javnih površina kao ni prirez porezu na dohodak (od 127 gradova, njih 102 je uvelo prirez po različitim stopama, ali do zakonski propisane granice). Vjerujem da će birači u gradovima s velikim interesom pratiti od kandidata za gradonačelnike hoće li u svojim programima za lokalne izbore planirati smanjenje ili povećanje stopa prireza, ukidanje ili uvođenje prireza u gradu kao i razloge za donošenje takve odluke – kazuje Dubravka Jurlina Alibegović.

- Ako želi biti (re)izabran u svibnju na lokalnim izborima gradonačelnik bi u svojoj izbornoj promidžbi trebao obrazložiti građanima i poduzetnicima potrebu uvođenja prireza sa svim detaljima prijedloga – ističe i dodaje kako bi uvođenje prireza imalo naročito smisla ako gradonačelnik u svom izbornom programu predlaže izgradnju nekog projekta od velikog značaja za život građana (npr. izgradnju sportske dvorane, dječjeg vrtića, knjižnice i sl.) ili za poslovanje poduzetnika (npr. izgradnju i komunalno opremanje poduzetničke zone) koji će se sljedećih nekoliko godina financirati prikupljenim sredstvima od prireza.

S druge strane, prijedlog snižavanja stope prireza ili ukidanje prireza imao bi smisla ako je lokalna sredina komunalno kvalitetno opremljena i ako su svi objekti društvenih djelatnosti (vrtić, osnovna škola, objekti u kulturi, dom zdravlja, centar za socijalnu skrb, dom za starije građane i sl.) izgrađeni, odgovarajućeg su standarda i kvalitete te se u sljedećem razdoblju ne očekuju značajna infrastrukturna ulaganja.

- Isto tako dobar razlog za snižavanje ili ukidanje prireza na određeno vrijeme jesu rizici povezani sa smanjivanjem poslovnih aktivnosti ili zatvaranjem većeg broja tvrtki i obrta u gradu uslijed COVID-19 bolesti. Iz svega toga jasno je da gradovi i u slučaju prihoda od prireza porezu na dohodak imaju ograničenu poreznu autonomiju jer mogu uvesti prirez po poreznoj stopi samo u granicama koje je utvrdila središnja država – kaže stručnjakinja za javnu upravu.

Utjecaj COVID-a

Osvrćući se na ukidanje lokalnih poreza i naknada kao mjera pomoći u uvjetima pandemije, Dubravka Jurlina Alibegović kaže kako već sada neki gradonačelnici zbog širenja COVID-a i utjecaja na rad i poslovanje građana i poduzetnika predlažu ukidanje poreza na korištenje javnih površina, poreza na potrošnju, komunalne naknade i komunalnog doprinosa.

- Iako takve odluke imaju niz pozitivnih strana, na žalost, negativna se strana odnosi na gubitke prihoda u gradskim proračunima. Okvirna je procjena da će gubitak prihoda u gradskim proračunima temeljem odricanja od prihoda od navedenih vrsta poreza i neporeznih davanja iznositi oko 16 posto. Sa zanimanjem ću pratiti buduće gradonačelnike kako će građanima objasniti nadoknadu gubitka tih prihoda, očekuju li jačanje poduzetničkih aktivnosti u svojim sredinama pa time i viših poreznih prihoda ili računaju na neku vrstu pomoći od više razine vlasti (središnje države) ili od drugih izvora prihoda (kojih?) - napominje.

Reći će i kako je porezna autonomija gradova ekstremno niska. Gradovi kao i ostale lokalne i regionalne jedinice se uglavnom i dalje financiraju putem zajedničkih poreza (porez na dohodak) i namjenskih transfera (izravne kompenzacijske mjere gradovima, sredstva fiskalnog izravnanja) koji su planirani u državnom proračunu.

Takav način financiranja gradova ne pridonosi samostalnosti gradova u planiranju prihoda za financiranje svojih planiranih tekućih i razvojnih rashoda te stvara dodatne probleme središnjoj državi i gradovima. Sa stajališta učinkovitosti, potiče se snažno oslanjanje gradova na zajedničke poreze i transfere što dovodi do jačanja političke ovisnosti o prihodima i ne stvara nikakve poticaje za učinkovito upravljanje javnim sredstvima. Posljedično to dovodi do općenito niske djelotvornosti pružanja javnih usluga u gradu.

-Svi gradonačelnici koji će se boriti za tu poziciju u sljedećim mjesecima trebaju imati na umu da je velika ovisnost gradova o državnoj razini vlasti i da bez političke volje da se uspostavi nužna aktivna suradnja središnje razine vlasti s lokalnom nije moguće očekivati pomake prema višoj razini porezne autonomije gradova.

Bez ispunjenja tog preduvjeta ne može se očekivati pomak u ukupnoj fiskalnoj autonomiji, samostalnosti gradova u izboru zadataka koje mogu obavljati i za koje trebaju snositi potpunu odgovornost, a isto tako se ne može očekivati povećana organizacijska autonomija u kojoj gradovi slobodno odlučuju o ustrojstvu i izvršnoj vlasti, suradnji sa središnjom razinom vlasti ili čak o izbornom sustavu – zaključuje Dubravka Jurlina Alibegović.

Oporba bez argumentirane kritike


Dubravka Jurlina Alibegović primjećuje i kako su političari iz redova opozicijskih stranaka začuđujuće malo pažnje i nedovoljno kritike usmjerili na sustav planiranja i projekcija proračuna u sljedećem trogodišnjem razdoblju.

Izostali su, kaže, argumenti za potrebu mijenjanja postojeće prakse u planiranju proračuna, a posebno one koja se odnosi na važnost utvrđivanja kriterija za višegodišnje planiranje, npr. sedmogodišnje razdoblje kako to planira Europska unija.

Iako je način izračuna pomoći promijenjen, o potrebi planiranja pomoći općinama, gradovima i županijama za višegodišnje razdoblje kojim bi se olakšalo planiranje i financiranje dugoročnih razvojnih projekata u lokalnim zajednicama političari nisu uputili niti jednu jedinu riječ.

-Čudi me takva vrsta neaktivnosti kada se zna da su to vruće političke teme na kojima se gube ili dobivaju politički bodovi i, još važnije, izbori za vodeća mjesta za upravljanje malenim i velikim lokalnim zajednicama – naglašava.

Dodaje kako joj istraživačko iskustvo, kao i ono stečeno u izvršnoj vlasti dok je bila ministrica uprave, govori da je uglavnom riječ o nepostojanju širih znanja (ne isključivo stečenih operativnih) većine sadašnjih lokalnih lidera koja su potrebna za upravljanje poslovima u lokalnim sredinama, kao i nedostatku ambicije da se kontinuirano pronalaze i predlažu novi načini financiranja javnih potreba, danas i sutra, te da se djelomično zaborave načini odvijanja i pokrivanja troškova koji su postojali u neposrednoj i bliskoj prošlosti.

Nadalje naglašava kako se radi i o potrebi stjecanja iskustava o tome da je nužno uključivanje neovisnih stručnjaka koji svojim teorijskim znanjem mogu biti od velike koristi načelnicima, gradonačelnicima i županima u osmišljavanju načina planiranja razvojnih aktivnosti za praktičnu primjenu te potrebi uključivanja građana, poduzetnika i civilnog društva koji žive, rade i djeluju u neposrednoj okolini u strateško planiranje razvoja i snažnu povezanost razvojnih projekata i proračuna na srednji rok.

Neutemeljena obećanja

- Kao i mnogi „misleći“ građani, neću biti začuđena činjenicom da će se i na sljedećim lokalnim izborima kandidirati pojedinci prepoznati u lokalnim sredinama, bilo oni koji nalaze podršku u političkim strankama, bilo neovisni kandidati, ali će izboriti pobjedu brojni od njih koji nisu, na žalost, postigli nikakve vidljive rezultate za bolje životne i radne uvjete u svojoj sredini.

Vjerujem da će se pojaviti i novi budući lideri s brojnim ispraznim obećanjima koje nije jednostavno ispuniti, ali koje željno očekuju poduzetnici i stanovnici u gradovima – kaže Dubravka Jurlina Alibegović.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
05. lipanj 2023 04:47