StoryEditor

U te san se, Gospodaru, ufa; neću se zaružit zanavik; u pošćenju tvojemu deliberaj mene

Piše PSD.
11. veljače 2020. - 15:46
molitelj1

Salam 30 (29)

1Salam za kantanje, u posvećenju kuće ol Davida.

2Uzvišivat ću te, Gospodaru, jerbo si primi mene,
niti si se dâ naslađivat dušmaniman mojin nada menon.
3Gospodaru Bože moj, vapi san ti, i olzdravi si me.
4Gospodaru, izvadi si iž pakla anim moj;
šalva si me ol nih ča se skalajedu u jamu.

5Kumpanjajuć kantajte Gospodaru, šanti njegovi;
i glorijajte spominjanje na šantožitad njegovu.
6Jerbo je bis u jidu njegoven,
i živjenje u hotinju njegoven.
Svečeron čuje se plakanje,
a izjutra alegrija.

7Ja sâm u obilanci mojon reka san:
neću se pošešunut zanavik.
8Gospodaru, u hotinju tvojen dâ si liposti mojon kriposti.
Obrnu si lice tvoje ki meni, i učini san se skonsumanin.

9Ki tebi san, Gospodaru, vapi,
i Bogu se mojemu pomoli.
10Kâ je korist u krvi mojon,
doklen se skalajen u isagnjiće?
A će te glorijat prah,
oli će obznanjivat pravo tvoje?
11Posluša me je Gospodar, i pomilova je mene;
Gospodar se je učini u ajutanta mojega.

12Obrnu si plakanje moje u alegriju moju;
raspara si kostret moju, i zapasa si me radošćon:
13zarad tega kanta tebi glorija moja, i neće zamuknut.
Gospodaru Bože moj, zanavik ispovidat ću tebe.

Salam 31 (30)

1Na svrhu. Salam ol Davida, u zanesenju.

2U te san se, Gospodaru, ufa;
neću se zaružit zanavik;
u pošćenju tvojemu deliberaj mene.
3Prigni ki meni uho tvoje;
movi se izvuć me.
Bog branitej bud meni,
i u kući od utećišća, da me šalvanin učiniš:
4jerbo forca moja i utećišće moje jes ti;
i zarad imena tvojega vodit ćeš me i hranit ćeš me.

5Izvuć ćeš me iž trapule ve ča su je pritajali meni,
jerbo si ti branitej moj.
6U ruke tvoje priporučan anim moj;
olkupi si me, Gospodaru Bože ol prava.

7Nenavidiš ne ča se ošervajedu ki praznoći zaništa;
ja sâm ufa san se u Gospodara.
8Sulacat ću se i diletat u samaritanšćini tvojon.
Jerbo si pogleda na injoracijun moj,
šalva si ol premure anim moj.
9Nis me da stegnut u ruke dušmaniman;
metnu si na široken mistu noge moje.

10Pomiluj mene, Gospodaru, jerbo san dišperan;
dišturbano je u bisu joko moje, anim moj, i drob
moj.
11Jerbo je skarsalo u faštidiju života mojega,
i godišćih mojih u uzdahnjivanjiman.
Oslabila je u siromašćini kripost moja;
i košće moje dišturbalo se je.

12Nada svin dušmaniman mojiman učinjen san za rugo,
i navlaš susidiman mojin, i za prpu mojin ča jih znan.
Ki su me vidili vanka utekli su ol mene.
13Zaudabjanju san dan, kakogod i mrtvac ol srca.
Učinjen san kakogod i važ razbijeni;
14jerbo san sluša kritikovanja ol veleti njih ča su stali okolo.
U nen doklen su šedutavali skupa kontra mene,
vićali su kako vazest anim moj.

15Ja sâm u te san se ufa, Gospodaru;
reka san: "Bog moj jes ti";
16u tvojiman su rukan ždribi moji.
Škapulaj me iž ruk dušmanih mojih i ol nih ča me laskadu.
17Iluminaj lice tvoje nada šervon tvojin;
šalvanin učin mene u samaritanšćini tvojon.

18Gospodaru, neću se zaružit, jerbo san zazva tebe.
Neka porumenidu farmasuni, i budedu odvedeni u pakal;
19učinile se zanimjene pešnje himbene,
ke parladu kontra pošćenja nepošćeno,
u oholiji, i u ozubu.

20Kako je vela obilanca ol slalkoće tvoje, Gospodaru,
ku si pritaja za nê ča se bojidu tebe!
Isfamožita si je niman ča se u te ufadu prid obrazon ol sinov čovičanskih.
21Pritajat ćeš jih u skrovišću od lica tvojega ol skonsumavanjih čovičanskih.
Šćitiš jih u kućerku svojen, ol jazikov kontreštavajućih.


22Blagoslovjen bi Gospodar,
jerbo je mirakuložaston učini samaritanšćinu svoju meni u mistu fortifikanen.
23Ja sâm reka san u smanti ol pameti moje:
"Reteran san ol prida jočijuh tvojih."
Zarad tega udovji si glasu ol moljenja mojega, doklen san ki tebi vapi.

24Jubte Gospodara, svi šanti njegovi,
jerbo će pravo išćat Gospodar,
i olvratit će u obilanci niman ča činidu oholiju.
25Dilujte ol kuraja, i neka se pokripi srce vaše,
svi ki se ufate u Gospodara.

Salam 32 (31)

1Adukacijun ol samega Davida.

Blago ga se niman kiman su olmolana nepošćenja,
i kiman su pokrivena sagrišenja.
2Blago ga se čejadinu ken Gospodar ne skontaje grihe,
niti je u animu njegoven himbe.

3Jerbo san muča, prigodišćilo se je košće moje,
doklen san vapi po vas dnev.
4Jerbo je obdan i obnoć otešćala nada menon ruka tvoja,
obrnu san se u nenadinji mojon, doklen me bada drača.

5Falimenat moj očitovatin san tebi učini,
i nepošćenje moje nisan pritaja.
Reka san: "Ispovidit ću Gospodaru kontra mene nepošćenje moje";
i ti si mi olmola pokvarenost ol sagrišenja mojega.

6Zarad vega molit će ti se dojedan šanti
u vrime adato.
Perfin povodaj ol veleti vod,
ki njemu neće se kuštat.

7Ti si utećišće moje u dišperacijunu ča je zapasa
mene;
radovanje moje, škapulaj me ol nih ča su zapasali mene.
8Pamet dat ću tebi, i adukat ću te obo progaduru ven po ken ćeš hodit;
fermat ću nada tebon joči moje.

9Nemojte se učinit kako kavalo i mul,
u kih nima pameti.
U oglavu i uzal stegni kosirice njihove,
ki se ne kuštajedu ki tebi.

10Veleti je hanžijih za grišnika;
a ufajućega u Gospodara samaritanšćina će zapasat.
11Diletajte se u Gospodaru, i sulacajte se, pošćeni;
i falte se svi vi ol srca pravega.

Salam 33 (32)

1Salam ol Davida.

Sulacajte se, pošćeni, u Gospodaru;
praviman se pristoji pofaljenje.
2Ispovidte se Gospodaru su gitaron;
saltiron su deset žic kumpanjajuć kantajte njemu.
3Pivajte njemu pismu novu;
dobro kumpanjajuć kantajte njemu u trumbetanju.

4Jerbo je prava besida ol Gospodara,
i sva dila njegova u fidelacijunu.
5On jubi samaritanšćinu i prosuđenje;
samaritanšćinon ol Gospodara krcata je zemja.

6Besidon ol Gospodara nebesa su fermana,
i dahon ol just njegovih sva kripost njihova.
7Skupi je kako u mihu vode morske;
metnu je u katafić ol profunde.

8Neka se Gospodara boji sva zemja;
i ol njega neka predadu svi ča pribivadu na svitu.
9Jerbo je on sâm reka, i učinila su se;
on sâm dâ je befel i stvorila su se.

10Gospodar rastrkaje vića ol pukov;
sâm deštrigaje pensanje ol narodih,
i reteraje ća vića ol glavarih.
11Viće ol samega Gospodara ostaje zanavik;
pensiri ol srca njegovega ol kolina do kolina.
12Blago ga se puku ken je Gospodar Bog njegov;
puku ča ga je on probra za bašćinstvo sebi.

13S nebes je pogleda Gospodar;
vidi sve sine čovičanske.
14Iž parićanega pribivališća svojega
pogleda je nada svih ča živedu na zemji.
15Ki je učini naponase srca njihova;
ki kapije sva dila njihova.

16Ne šalvaje se kraj su velon kripošćon,
i žiganat se neće šalvat su veleti force svoje.
17Falas kavalo na šalvanje;
u obilanci same force svoje neće se šalvat.

18Evo jočijuh ol Gospodara nada nih ča predadu pril njin,
i nada nih ča se ufadu u samaritanšćinu njegovu:
19da delibera ol smrti anime njihove,
i naji jih u gladu.

20Anim naš išćekije Gospodara,
jerbo je on ajutanat i branitej naš.
21Jerbo će se u njemu diletat srce naše,
i ufat ćemo se u šantožo ime njegovo.
22Neka nada namin bude samaritanšćina tvoja, Gospodaru,
kakogod smo se i ufali u te.

Salam 34 (33)

1Ol Davida, kal je prid Abimelekon kambija lice svoje, i olpusti ga je, i iša je ća.

ALEF
2Blagoslivjat ću Gospodara u svaka doba;
vavik će fala njegova bit u justiman mojiman.
BET
3U Gospodaru će se falit anim moj:
neka slušadu nî skromni, i neka se diletadu.

GIMEL
4Veličajte Gospodara su menon,
i uzvismo ime njegovo u isten njemu.
DALET
5Išća san Gospodara, i udovoji mi je;
i ol svih dišperacijunih mojih škapula je mene.

HE
6Sjuštajte se ki njemu, i iluminajte se;
i lica vaša nećedu se zaružit.
ZAJIN
7Vî je siromah vapi, i Gospodar je udovoji njemu,
i ol svih dišperacijunih njegovih šalva je njega.

HET
8Šaje anđel ol Gospodara okolo nê ki predadu prida njin, i škapulat će jih.
TET
9Provajte i vijte jerbo je sladak Gospodar;
blago ga se čejadinu ki se je ufa u njega.

JOD
10Predajte pril Gospodaron, svi šanti njegovi,
jerbo nima skaršitadi niman ča predadu pril njin.
KAF
11Bogati su bili potribni, i gladovali su;
ki su išćali Gospodara ni nin zafalilo svakega dobrega.

LAMED
12Hodte, sini; slušajte me;
obo prpi ol Gospodara adukat ću vas.
MEM
13Ko je čejade ča oće živjenje,
i voli dneve vidit dobre?

NUN
14Čuvaj jazik tvoj ol zlega,
i pešnje tvoje neka ne parladu imbroj.
SAMEK
15Reteraj se ol zlega, i čin dobrega;
išći pačifik; i slid njega.

AJIN
16Joči su ol Gospodara nada pošćeniman,
i uši njegove u pomoljenjiman njihoviman.
PE
17Lice ol Gospodara nada niman ča činidu zlega,
da izgubidu iž zemje spominjanje njihovo.

SADE
18Vapili su pošćeni, i Gospodar nin je udovoji;
i ol svih dišperacijunih njihovih delibera je njih.
KOF
19Blizu je Gospodar niman kiman je dišperano srce,
i šalvat će nê anima injoranega.

REŠ
20Pusti su dišperacijuni ol nih pošćenih;
i ol svih njih deliberat će jih Gospodar.
ŠIN
21Čuva Gospodar svo košće njihovo:
ni jelna ol njih neće bit istrjana.

TAU
22Smrt je ol grišnika najgora;
i ki su nenavidili pošćenega falit ćedu.
23Olkupit će Gospodar anime ol šervih svojih,
i nećedu zabasat svi ki se u nje ufadu.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema latinskoj Vulgati)

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?

Izdvojeno

21. rujan 2020 12:30