StoryEditor

Pomiluj mene, Gospodaru, jerbo oslabi san; okrpes me, Gospodaru, jerbo dišturbano je košće moje

Piše PSD.
7. siječnja 2020. - 11:43
nakoljenima

Lîbar ol sȁlām

Salam 6


1Na svrhu, u pisman. Salam ol Davida. Za osminu.

2Gospodaru, u jidu tvojen nemoj pokarat mene,
niti me kaštigaj u bisu tvojen.
3Pomiluj mene, Gospodaru, jerbo oslabi san;
okrpes me, Gospodaru, jerbo dišturbano je košće moje.
4I anim moj izneblušen je vele;
ma ti, Gospodaru, doklen ćeš?

5Obrni se, Gospodaru, i škapulaj anim moj;
šalvanega učin mene zarad samaritanšćine tvoje.
6Jerbo, ni ga ki će se u smrti spominjat tebe;
u samen paklu ko će priznavat tebe?

7Pritrudi san se u uzdahnjivanju mojen;
oprat ću dojednu noć koćetu moju;
su suzan mojiman posteju ću svoju oblivat.
8Dišturbalo se je ol jida joko moje;
prigodišćen san meju sviman dušmaniman mojiman.

9Holte ća ol mene svi ča činite nepošćenje,
jerbo je Gospodar udovoji glasu ol plakanja mojega.
10Udovoji je Gospodar pomoljenju mojen;
Gospodar je moljenje moje primi.
11Porumenili, i vele se dišturbali svi dušmani moji;
obrnuli se, i vele žvelto zaružili.

Salam 7

1Salam ol Davida, kega je ispiva Gospodaru zarad beside ol Kuša, sina Beljinega.

2Gospodaru Bože moj, u tebe se ufan;
šalvanega učin mene ol svih ki me laskadu, i deliberaj me:
3da ne bi kalgod oškurla kako lijun anim moj,
doklen ni koga za olkupit, ni za šalvanega me učinit.

4Gospodaru Bože moj, jesan učini vo,
je nepošćenje u rukan mojiman,
5jesan olvrati niman ča meni olvraćadu zlega,
miritan past prida dušmane moje ispražnjen.
6Neka laska dušmanin anim moj i neka ga ćapa;
neka iščepa u zemji živjenje moje,
i glorijanje moje u prah neka odvede.

7Ustan se, Gospodaru, u bisu tvojen;
i podišaj se nada konfiniman ol dušmanih mojih:
i ustan se, Gospodaru Bože moj, u befelu ča si ga bi da;
8i šinagoga ol pukov zapasat će tebe.
I zarad tega na visoko se vrni.


9Gospodar sudi puke.
Arbitraj me, Gospodaru, naprama pošćenju mojen,
i naprama brezgrišenju mojen nada menon.
10Neka se skonsuma malicija ol grišnikov;
i upravit ćeš pošćenega, Bože, privrćuć srca i bubrige.

11Ajutacijun moj ol prava ol Gospodara je,
ki šalvaniman čini ne pošćenega srca.
12Bog je pošćeni jurat, sforcan, i ol pacijence;
a će se jidit po vas dnev?

13Je se ne budete obrnut, su mačen će svojin zamahat;
luk je svoj natega, i parića ga je.
14I u njemu je parića suđe ol smrti,
šajete svoje užganiman je učini.
15Evo na, poraja je nepošćenje;
zametnu je faštidij, i porodi je nepošćenje.

16Otvori je jamu, i iskopa je je;
i upa je u jamu ča jȅ je sâm bi učini.
17Izvrnut će se faštidij njegov na glavu njegovu,
i na time će mu se skalat nepošćenje njegovo.
18Falit ću Gospodara naprama pošćenju njegoven,
i kumpanjajuć kantat ću imenu ol Gospodara višnjega.

Salam 8


1Na svrhu, za turne. Salam ol Davida.

2Gospodaru, Gospodaru naš,
kako je mirakuložo ime tvoje po cilon zemji!

Jerbo je podišano veličanstvo tvoja nada nebesiman.
3Iž just dičice i bebih jemaš famožo pofaljenje zarad dušmanih tvojih,
da obališ dušmanina i nega ki se osvećije.

4Jerbo ću vidit nebesa tvoja, dila ol prstijuh tvojih,
luna i zvizde ča si jih ti fundamenta.
5Ča je čovik, da ga se spominješ?
oli sin čovičanski, da vižitaješ njega?

6Smanji si njega malo manje od anđela;
glorijon i favuron okruni si njega;
7i metnu si ga nada dilima ol ruk tvojih.

8Sve si podloži poda noge njegove,
ovce i vole svakakove,
inšoma i beštije iž gore
9tičice nebeske, i ribe morske
ča obahodidu putiće morske.

10Gospodaru, Gospodaru naš,
kako je mirakuložo ime tvoje po cilon zemji!

Salam 9

1Na svrhu, za sina u šegretu. Salam ol Davida.

ALEF
2Ispovidat ću tebe, Gospodaru, su cilin srcon mojin;
pravjat ću obo svin mirakuliman tvojin.
3Diletat ću se i sulacat ću se u tebi;
kumpanjajuć kantat ću imenu tvojen, Višnji.

BET
4U izvrćanju dušmanina mojega otraga;
oslabit će i poginut će prid obrazon tvojin.
5Jerbo si učini arbitracijun moj i prosuđenje moje;
sedi si nada pristojen, ti ča arbitraješ pošćeno.
6Pokara si puke i poginu je ni zli.
Ime njihovo izbrisi si zanavik, po sve vike vikov.

GIMEL
7Dušmaninu skarsadu sabje na svrhu, i mista njihova si razvali.
Samrlo je sponjinjanje na njih sa zvukon;

HE
8 i Gospodar zanavik dura.
Parića je na tribunalu pristoje svoje,
9i on će arbitrat okrug ol zemje u pravici:
arbitrat će puke u pošćenju.

VAU
10I učini se je Gospodar utećišćen siromahu;
ajutant i kal je lĩpa, i u dišperacijunu.
11I ufali su se u te ni ki poznajedu ime tvoje,
jerbo nis obanduna ne ča su te išćali, Gospodaru.

ZAJIN
12Kumpanjajuć kantajte Gospodaru ki žive na Sijunu;
obznanjijte meju puciman tendence njegove:
13jerbo, išćuć krv njihovu spomenu se je;
ni zaudobi vapijanje siromahov.

HET
14Pomiluj mene, Bože;
vij injoracijun moj ol dušmanih mojih,
15ki me podišaješ iž vratijuh ol smrti,
kako bi obznani sva pofaljenja tvoja na vratiman ćere ol Sijuna.

TET
16Razveselit ću se u šalvanju tvojmu.
Zabili su se puci u poginuću ča su ga učinili;
u nu istu trapulu ča su je pritajali
ćapala se je noga njihova.
17Nadazdrit će se Gospodar arbitracijun čineć;
u diliman ol ruk svojih ćapan je grišnik.

JOD
18Neka se grišnici profundadu u pakal,
svi puci ča zaudabjadu Boga.

KAF
19Jerbo neće do svrhe bit zaudobjen siromah;
pacijenca ol siromahov neće poginut do svrhe.
20Ustan se, Gospodaru; neka se ne pokripi čejade:
neka se arbitrajedu puci prid obrazon tvojin.
21Metni, Gospodaru, donosače regul nada njih,
da znadu puci kako su nî judi.

Salam 10 (9)

1Zarad česa si, Gospodaru, retera se daleko;
nenavidiš i kal je lĩpa, i u dišperacijunu?
2Doklen se šuperab oholi, siromašni se užgimje.
Ćapajedu se u pensiriman ke su namislili.

3Jerbo je pofaljen grišnik u hotinjiman anima svojega,
i nepošćeni se blagoslivja.
4Sjidi je Gospodara grišnik;
naprama velen bisu svojemu, neće raspredat.
5Nĩ Bog prid obrazon njegovin;
nepošćeni su progaduri njegovi u svaka doba.

Odnišadu se arbitracijuni tvoji ol face njegove;
sviman dušmaniman svojiman guvernat će.
6Jerbo je reka u srcu svojen: Neću se movit
ol kolina do kolina, brez zlega.

7Komu su justa puna proklešćine, i čemera, i himbe;
poda jazikon njegovin fatigavanje i faštidij.
8Sedi u čekan šegreto s bogatuniman,
da ubije nega u brezgrišenju.

9Joči njegove na siromaha se ošervajedu;
pana usakret, ka lijun u spili svojon.
Pana da ćapa siromaha;
ćapat siromaha doklen poteže njega.

10U trapuli svojon injorat će njega;
prignut će se, i past kal bude guvernat nada siromasiman.
11Jerbo je reka u srcu svojen: Zaudobi je Bog;
obrnu je facu svoju, da ne vidi do svrhe.

12Ustan se, Gospodaru Bože, podišaj ruku tvoju;
da ne zaudobiješ siromaha.
13Zarad česa je fota nî zli Boga?
Jerbo je reka u srcu svojen: Neće pritumbavat.

14Vidiš, jerbo ti fatigavanje i faštidij košideraš,
da jih pridaš u ruke tvoje.
Tebi je ostavjen siromah;
sirotinji ti si ajutant.

15Istrji mišnicu grišnika i zlega;
išćat će se grih njegov, i neće se nać.
16Gospodar će krajevat zanavik, po sve vike vikov;
poginut ćete, puci, iž zemje njegove.

17Hotinju ol siromahov udovoji je Gospodar;
parićavanje src njihovih čulo je uho tvoje:
18Adukaj nevoju nevojnu i nega injoranega,
da se čovik višje ne bi nadaha uzveličat se nada zemjon.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema latinskoj Vulgati)

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?

Izdvojeno

19. rujan 2020 23:44