StoryEditor

Lamentacije Jeremijine (4): Veća je krivina ol ćere puka mojega vengo je cilo sagrišenje ol Sodome

Piše PSD.
27. studenog 2019. - 14:24
sodoma

Naricanja Jeremije profete

ČETVRTO NARICANJE

Nenadinje u pokorenen mistu

ALEF


4 Ajme, kako je no poškurilo zlato
izgubi se famoži kolur njegov!
Rastrkalo se je stinje posvećeno
po svakiman kantuniman u kalan!

BET

2Nikȁda mȉreni kako zlato
čašćeni sini ol Sijuna
sadar se cinidu ka vrč ol gnjile
kako dilo ruk lopižarevih!

GIMEL

3Perfin i morska beštijam razgalaje sise
kako bidu svoje nadojili maliće;
ćere puka mojega divje su
kakvi je god i noj na trzi.

DALET

4Jazik se je ditetu ol sise
za nebo prilipi ol žeje.
dičica išćedu pinkicu kruha
ni koga da nin okine komad.

HE

5Nî ki su nikada manjali delikatece
sadar ginedu i stradavadu po kalan;
nî ča su olgojeni u grimizu
vada se sal tujadu po smeću.

VAU

6Veća je krivina ol ćere puka mojega
vengo je cilo sagrišenje ol Sodome;
ka se je bila prosela u sekund
brez da je dignuta ruka na nje.

ZAJIN

7Mladići njezini biliji su bili
ol sniga, bili biliji ol mlika,
rumeniji ol stare bilokosti,
i lišji ol modrega safira.

HET

8Obraz njihov doša je crnji ol garbuna
i ne pripoznajedu se priko kalih:
koža nin se je prilipila za kosti
učinila se suha koda drivo.

TET


9Boje je niman posičeniman mačen
vengo niman ča jih je glad umori,
jerbo pogibadu skonsumani
zarad jalovosti ol zemje.

JOD

10Samaritane žene rukon svojon
dičicu svoju parićajedu:
učinili su jih za spizu sebi
u deštrigu ćere puka moga.

KAF

11Izvoji se je Jehova u svojemu
bisu i izli je žeštoki jid svoj;
užga je on i oganj u Sijunu
izgoreć mu su njin fundamente.

LAMED

12Nisu virovali kraji zemajski
ni svi ni ča živedu na svitu
da bidu takmaci i dušmani kroz
vrata ulizli u Jeruzolim.

MEM

13Zarad sagrišenjih ol profetih svojih,
zarad malicije ol popih svojih
jerbo su u sri sride ol mista
krv pošćenjačin prolivali.

NUN

14Šemućadu kalan ko ćoravi
cili išporkani su krvjon
kako nikor ne bi moga
pipnut vešte njihove.

SAMEH

15"Reterajte se! Vi išporkani!" – vikali su nin
"Reterajte se! Bižte, nikoga ne dirajte!"
Kako su se karali i snervali, parlalo se
u puku: "Nema nin višje živjenja ovode!"

PE

16Lice ol Jehove podililo jih je
višje obo njiman neće bacelat;
liciman ol kuratih ne dajedu rigvarda
niti jemadu reta naprama stariman.

AJIN

17I daje nan se skonsumajedu joči
zaludu čekajuć ajutacijun,
pomnjivo gledamo na puk
ki se ne moge šalvat.

CADE

18Pãnādu nan korake naše ne dajuć
da mogemo hodit po kalan svojin;
krâj je naš blizu, finili su dnevi naši
apena je arivala svrha naša.

QOF

19Laskaduri naši bili su žveltiji
vengo suri orli na nebesiman;
laskali su nas po planinan
dočekivali po trzan.

REŠ

20Dah just naših, pomazanik ol Jehove
ćapan je u sagrišenjiman našin,
obo ken smo pravjali: "U ven tvojen osinu
živit ćemo zanavik meju svin puciman."

ŠIN

21Raduj se i vesel, ćeri od Edoma,
ti, koja živeš u ton zemji Husu;
doć će i do prida tebi žmul
opit ćeš se i razgalat.

TAU

22Iskupjeni su tvoji grisi, ćeri sijunska
on te neće višje šavat u sužanjšćinu.
Ma, kaštigat će ti malicije, ćeri edomska
obznanit će kompleto sva sagrišenja tvoja.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994.; uz konzultaciju svih hrvatskih prijevodâ: Bartola Kašića, Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Ivana Evanđelista Šarića, Gracijana Raspudića, Branka Djakovića, Ivana Vrtarića; gradišćanskohrvatskih: Stefana Geositsa; srpskih: Đure Daničića i Luje Bakotića; zatim Varaždinske Biblije, Čakovačke Biblije, Bosanske Biblije i Crnogorske Biblije, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
04. kolovoz 2021 05:27