StoryEditorOCM
SplitHZZO, REGIONALNI URED SPLIT raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje neobvezujućih ponuda za uzimanje u zakup poslovnog prostora u Splitu

Piše PROMO
17. ožujka 2023. - 10:00

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Regionalni ured Split, Obala kneza Branimira 14, Split, OIB: 02958272670, temeljem članka 8. stavka 1. Pravilnika o zakupu i prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, KLASA: 025-04/14-01/198, URBROJ: 338-01-01-14-1 od 16. srpnja 2014. godine i suglasnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Zagreb, Margaretska 3, KLASA: 372-01/22-01/19, URBROJ: 338-01-06-13-23-03 od dana 21. veljače 2023. godine, raspisuje

J A V N I     N A T J E Č A J

za prikupljanje neobvezujućih ponuda za uzimanje u zakup

poslovnog prostora u Splitu

 

            I. Predmet Javnog natječaja

Predmet javnog natječaja je uzimanje u zakup poslovnog prostora u Splitu za potrebe rada i smještaja Regionalnog ureda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Splitu (u daljnjem tekstu: Zavod), na određeno vrijeme od tri (3) godine uz mogućnost produženja.

II. Pravo sudjelovanja u javnom natječaju

U javnom natječaju mogu sudjelovati sve fizičke osobe, obrtnici i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj, a koje ispunjavaju uvjete predmetnog natječaja.

 

            III. Opći uvjeti prostora

 • Lokacija poslovnog prostora: Split
 • Vrsta prostora: uredski prostor površine od 800 do 1500 m2, u naravi 35 do 45 uredskih prostora, odnosno prostor za smještaj cca 110 radnika, s odgovarajućim sanitarnim čvorovima, uz osigurana parkirna mjesta
 • poslovni prostor u cijelosti uređen za uredsko poslovanje i opremljen potrebnom infrastrukturom za ugradnju računalne mreže
 • prostor useljiv odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora o zakupu, prednost klimatiziran, bez potrebe većih ulaganja
 • prednost ima prostor kojem je osigurana pristupačnost osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti ("Narodne novine" br. 78/13.), odnosno da postoji mogućnost prilagodbe istog navedenom.

 

            IV.  Sadržaj ponude

           Pisana ponuda treba sadržavati:

 • osobni podaci ponuditelja: ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, osobni identifikacijski broj OIB, kontakt podaci (adresa, broj telefona, adresa e-pošte)
 • ponuđeni iznos mjesečne zakupnine izražen u eurima po m2 površine i ukupno za cijeli prostor (upisan brojkama i slovima), s naznakom da li je u iznos zakupnine uključen PDV, te s naznakom da li je ponuditelj u sustavu PDV-a
 • opis nekretnine koja se nudi u zakup (adresa, površina, katnost, tlocrt prostora, stanje prostora, stanje infrastrukture, klimatizacija) te fotografije prostora ako ih ponuditelj posjeduje
 • naznaku tko je u obvezi snositi režijske i ostale troškove vezane uz korištenje nekretnine (troškove pričuve i investicijskog održavanja snosi vlasnik prostora)
 • datum moguće predaje prostora u zakup
 • rok zakupa nekretnine
 • potvrda Porezne uprave da porezni obveznik (zakupodavac) nema dugovanja po osnovi javnih davanja
 • izvadak iz zemljišne knjige za nekretninu
 • fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice/putovnice, a pravne osobe su dužne priložiti izvadak iz sudskog registra, odnosno domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
 • potpis ponuditelja

  

            V. Dostava ponuda

Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili osobnom dostavom, u zatvorenoj omotnici na adresu: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – Regionalni ured Split, Obala kneza Branimira 14, Split, s naznakom: "ZA JAVNI NATJEČAJ (ponuda za zakup poslovnog prostora) - NE OTVARATI ". Na poleđini omotnice potrebno je naznačiti ime i prezime, odnosno naziv, te adresu ponuditelja.

Ponude i priloženu dokumentaciju trajno zadržava Zavod i ne vraća se ponuditelju.

Nepravodobno zaprimljene ponude vratit će se neotvorene ponuditeljima, a nepotpune se neće razmatrati.

 

            VI. Rok za podnošenje pisanih ponuda i javno otvaranje ponuda

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 31. ožujka 2023. godine do 15.00 sati.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 07. travnja 2023. godine u 12.00 sati u prostorijama Zavoda, Split, Obala kneza Branimira 14 (ured voditelja). Otvaranju pisanih ponuda mogu pristupiti ponuditelji, zakonski zastupnici ponuditelja koji su podnijeli ponudu ili njihovi ovlašteni predstavnici.

 

VII.  Očevid prostora

Nakon javnog otvaranja ponuda povjerenstvo Zavoda pridržava pravo izvršiti pregled ponuđenih poslovnih prostora u vrijeme utvrđeno u dogovoru s ponuditeljima.

 

            VIII. Kriteriji za odabir ponude

Pri odabiru najpovoljnije ponude uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja osobito će se vrednovati:

 • lokacija ponuđenog poslovnog prostora i ponuđeni iznos zakupnine
 • uređena gradska infrastruktura, pristupačnost pomoću javnog prometa i osobnim vozilima, po mogućnosti bez urbanističko-arhitektonskih barijera

      -    iskoristivost i opremljenost poslovnog prostora za namjenu uredskog poslovanja

      -    prilagodljivost priključaka na računalnu mrežu

      -    cijena zakupa za ponuđeni poslovni prostor koju Zavod može prihvatiti sukladno preporuci Ministarstva financija Republike Hrvatske je 16,97 EUR/m2 (uključen PDV) mjesečno, ali uzet će se u obzir i druge ponude ako ponuđeni poslovni prostori odgovaraju potrebama         Zavoda.

 

            IX. Rezultati natječaja

O rezultatima natječaja svi ponuditelji bit će obaviješteni u pisanom obliku u roku 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Zavod pridržava pravo da ne prihvati ni jednu ponudu, i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima, niti je obvezan snositi ikakve troškove u svezi sa sudjelovanjem ponuditelja u javnom natječaju.

 

            X. Napomene

Zavod nije u mogućnosti izvršiti plaćanje provizije u slučaju posredovanja treće osobe u realizaciji posla.

 

Zavod zadržava pravo provjere svih okolnosti i činjenica koje su navedene u ponudi, kao i pravo dodatnog pojašnjenja i dostave dodatne dokumentacije od ponuditelja.

 

Zavod ne može sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora s trećim osobama bez prethodne suglasnosti mjerodavnih tijela, te se ugovor o zakupu sklapa isključivo s vlasnikom prostora na određeno vrijeme od 3 godine, a početak roka zakupa prostora počinje teći danom primopredaje prostora.

Podnošenjem ponude na natječaj, ponuditelj daje privolu da Zavod u svrhu provedbe natječajnog postupka može dane podatke prikupljati, objavljivati i obrađivati u elektroničkom obliku ili manualno, te čuvati i dalje koristiti u skladu s općim aktom ovoga Zavoda i sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. 

 

Sve dodatne informacije o ovom natječaju mogu se dobiti na broj telefona 021/662 940.

 

 

          

 

 

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
18. ožujak 2023 19:35