StoryEditor
MoreZNANSTVENICI U AKCIJI

Karte morskih staništa štite prirodu od nautičara

Piše Marina Mašanović, Zvjezdana Popovic Perkovic
30. siječnja 2017. - 20:49
Palmizana1

Sveučilišni odjel za studije mora Sveučilišta u Splitu od polovice 2016. godine u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije Krš i more, provodi projekt izrade karti morskih staništa Splitsko-dalmatinske županije koja su u obuhvatu ekološke mreže Natura 2000, a koje će u konačnici biti sastavni dio Studije sidrišta županije.

Projekt kartiranja morskih staništa pod vodstvom prof. Alena Solde obuhvaća niz aktivnosti kao što su prikupljanje podataka prilikom terenskih istraživanja, edukacija studenata koji sudjeluju u terenskim istraživanjima te obrada i analiza podataka.

Navedene aktivnosti provodi stručni tim Sveučilišnog odjela za studije mora i Javne ustanove koji uz kartiranje i identifikaciju strogo zaštićenih vrsta sukladno važećem Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama zatečenih na lokalitetima osiguravaju i adekvatnu terensku foto i videodokumentaciju.

Obrada i analiza prikupljenih podataka uključuje popunjavanje baze podataka s klasifikacijom morskih stanišnih tipova koja je kompatibilna s postojećom bazom podataka Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) te u skladu s važećim zakonodavnim okvirom uz dodatnu obradu foto i videomaterijala s ciljem izrade karti staništa istraživanog područja u geoinformacijskom sustavu (GIS).

U prvoj fazi implementacije aktivnosti navedenog projekta, kartirana su morska staništa unutar Natura 2000 ekološke mreže otoka Brača, dok sljedeće faze obuhvaćaju staništa otoka Hvara, Šolte i Visa. Staništa su determinirana sukladno preporukama HAOP-a te važećoj Nacionalnoj klasifikaciji staništa RH (NKS) kompatibilnoj s europskim klasifikacijama zbog potrebe izvješćivanja prema Direktivi o staništima Europske unije (92/43/EEC, 1992) i Okvirnoj direktivi o morskoj strategiji (2008/56/EC).

Kao što je navedeno, izrađene karte morskih staništa bit će sastavni dio Studije sidrišta Splitsko-dalmatinske županije koja će obuhvaćati opis postojećeg stanja, izbor uvala za izgradnju (postavljanje) i korištenje sidrišta, opis morskih staništa uvala unutar ekološke mreže Natura 2000 te prijedlog tipskih rješenja sa shematskim prikazom prostorne organizacije sidrišta.

U velikom broju kartiranih uvala se nalaze iznimno vrijedna na razini Europske unije prioritetna staništa morskih cvjetnica vrsta Posidonia oceanica i Cymodocea nodosa koja zahtijevaju provođenje mjera očuvanja, a značajna su zbog visoke primarne produkcije te zato što se mnogi organizmi, uključujući i ekonomski važne organizme u njima hrane, razmnožavaju te nalaze zaklon zbog čega je važno svesti negativan utjecaj nautičkog turizma na minimum.

U Hrvatskoj naselja posidonije imaju status ugroženog staništa, a sidrenjem plovila u posidoniji znatno oštećuje, smanjuje površine ili dovodi do potpunog nestajanja morskih cvjetnica. Sidrenjem se također može uzrokovati širenje brojnih invazivnih vrsta kao što su Caulerpa taxifolia i Caulerpa racemosa koje ugrožavaju livade morskih cvjetnica jer su izravni suparnici u borbi za životni prostor.

U izradi studije sidrišta na temelju znanstvenih spoznaja sa svrhom očuvanja staništa i zaštite bioraznolikosti, uz naručitelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije „Krš i more“ sudjeluje i Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu.

Izdvojeno

13. srpanj 2020 16:58